CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA TRLOTUP

CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA TRLOTUP

 

Criteris interpretatius de la modificació de la TRLOTUP 

ARTICLE        INTERPRETACIÓ DATA    
Art. 6.5

En quin moment del procediment es duu a terme el pla de participació pública de l'estudi de paisatge.

05/07/2022
Art. 24.2

Es considera la població de dret del municipi o la població potencial del pla a l'efecte de les reserves de sòl de xarxa primària?

05/07/2022
Art. 35.1.k Criteris per a determinar un creixements escàs de la població. 05/07/2022
Art. 37 Sòls de titularitat privada destinats a l'ús educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial. 05/07/2022
Art. 53.8 L'informe ambiental desfavorable de l'art. 53.2.d) posa fi al procediment d'aprovació del pla? 05/07/2022
Art. 55.4 Comissió Coordinació  05/07/2022
Art. 76

Els PRI i les delimitacions d'àmbits de rehabilitació urbana es podria entendre que són la mateixa figura?

05/07/2022
Art. 98.1 No s'entén el "podrà" d'aquest apartat, perquè és l'administració actuant l'única que pot formular el projecte de reparcel·lació. 05/07/2022
Art. 120.1.c Poden ser diverses societats agrupades en UTE les que tinga la suma superior al 50% de la propietat del sòl? 05/07/2022
Art. 124.2 Tramitació PAI en relació EATE 05/07/2022
Art. 211.1.a La redacció actual suprimeix la remissió expressa a determinades activitats concretes. 05/07/2022
Art. 211.1.a in fine Una edificació, construcció i instal·lació agropecuària o forestal pot albergar un mínim aseo o una zona de descans? 05/07/2022
Art. 218.1.a Excepció a l'exigència de DIC d'usos i aprofitaments en SNUC, en municipis del sistema rural. S'aplica també en municipi amb projecte de delimitació de SU? 05/07/2022
Art. 221.2 Meritació Cànon DIC 05/07/2022
DT 24 Criteris interpretatius sobre l´aplicació de la DT 24ª TRLOTUP, reguladora de les DICs de regularització de activitats industrials en Sol no Urbanitzable. 03/11/2021