Visualització de contingut web

CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA L.O.T.U.P.

 

Criteris interpretatius de la modificació de la LOTUP (Llei 1-2019)

ARTICLE        CUESTIO DATA    
Art. 6.5

En quin moment del procediment es duu a terme el pla de participació pública de l'estudi de paisatge.

 
Art. 24.2

Es considera la població de dret del municipi o la població potencial del pla a l'efecte de les reserves de sòl de xarxa primària?

 
Art. 35.1.k Criteris per a determinar un creixements escàs de la població.  
Art. 37 Sòls de titularitat privada destinats a l'ús educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial.  
Art. 51.8 L'informe ambiental desfavorable de l'art. 51.2.d) posa fi al procediment d'aprovació del pla?  
Art. 53.4 Comissió Coordinació  29/09/2020
Art. 72

Els PRI i les delimitacions d'àmbits de rehabilitació urbana es podria entendre que són la mateixa figura?

 
Art. 92.1 No s'entén el "podrà" d'aquest apartat, perquè és l'administració actuant l'única que pot formular el projecte de reparcel·lació.  
Art. 114.1.c Poden ser diverses societats agrupades en UTE les que tinga la suma superior al 50% de la propietat del sòl?  
Art. 118.2 Tramitació PAI en relació EATE 06/10/2020
Art.197.1.a La redacció actual suprimeix la remissió expressa a determinades activitats concretes.  
Art. 197.1.a in fine Una edificació, construcció i instal·lació agropecuària o forestal pot albergar un mínim aseo o una zona de descans? 07/06/2021
Art. 204.2 Meritació Cànon DIC 14/10/2020