AJUDES PER A LA COMPRA/ELECTRIFICACIÓ DE BICICLETES URBANES, I PER A l'ADQUISICIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL ELÈCTRICS

preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

 • L'ajuda la podran sol·licitar les persones residents en la CV.
 • Es podrà sol·licitar una ajuda per persona física.

Quins requisits s'han de complir per a poder sol·licitar l'ajuda?

 • L'únic requisit és ser persona física, resident en la CV

Quan es podrà sol·licitar l'ajuda?

L'ajuda es pot sol·licitar des del 22 de juny fins al 10 de novembre, una  vegada publicat la convocatòria d'ajuda en el DOGV

Com se sol·licita l'ajuda?

 • La persona que desitge adquirir un vehicle/kit d'electrificació haurà d'acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatòria. El llistat de comerços i botigues adherits figura a l'inici d'aquesta pàgina web.
 • El comerç o botiga presentarà la sol·licitud d'ajuda en nom de la persona interessada, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda.
 • Posteriorment, la botiga o comerç adherit sol·licita el pagament de l'ajuda a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

Com poden les botigues adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Els comerços i botigues han de sol·licitar la seua adhesió telemàticament, aportant per a això la documentació que s'indique en la convocatòria d'ajuda

Quines condicions han de complir els comerços i botigues per a poder adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

 • Tindre un establiment físic en la CV
 • Ser un establiment autoritzat per a la venda de bicicletes elèctriques, convencionals, kits d'electrificació i/o VMP elèctrics
 • Disposar de servei post-venda i d'un sistema per a la gestió de bateries usades d'almenys dos anys des de la venda

Quan poden els comerços i botigues sol·licitar adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Les sol·licituds d'adhesió es presentaran a partir de la convocatòria d'ajudes que es publicarà en el DOGV.

Com es realitzen els tràmits?

 • Les persones compradores no necessiten realitzar cap tràmit amb l'Administració; la seua relació serà exclusivament amb el comerç adherit, on adquirisquen el seu vehicle/kit d'electrificació.
 • Els comerços adherits presentaran els seus tràmits electrònicament en la pàgina web d'aquesta conselleria.
 • La tramitació del procediment és telemàtica, la qual cosa requereix la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions signats electrònicament davant el Registre Electrònic, mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altra prestadora de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.


 

Qui presenta la sol·licitud d'ajuda?

El comerç o entitat adherida serà qui  inicie el tràmit desol·licitud d'ajuda actuant com a intermediaris entre la persona sol·licitant de l'ajuda (comprador) i la Conselleria

Les botigues i comerços no podran presentar sol·licituds d'ajuda fins que s'haja acceptat la seua sol·licitud d'adhesió.

Quin és l'import de l'ajuda?

 • Per a l'adquisició de bicicletes elèctriques: 250 €. El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 1400 €, IVA inclòs.
 • Per a l'adquisició de bicicletes convencionals (no elèctriques): 75€, o 150 euros en el cas de bicicletes bicicletes amb element de càrrega per a transport infantil (bicicleta familiar). El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 500 €, IVA inclòs, o 700 euros en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.
 • Kits d'electrificació de bicicleta: 200 €. El preu del kit d'electrificació no podrà ser superior a 600 €, instal·lació i IVA inclosos.
 • VMP elèctrics: 75 €. El preu del VMP no podrà ser superior a 450 €, IVA inclòs.