Enllaços destacats

NOVETATS

Ves enrere LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE VALÈNCIA APROVA EL PLA GENERAL DE TUÉJAR

LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE VALÈNCIA APROVA EL PLA GENERAL DE TUÉJAR

La Comissió Territorial d'Urbanisme de València celebrada el dia 3 d'octubre de 2022, ha aprovat definitivament el Pla General del municipi, deixant en suspens el Catalogue de Béns i Espais Protegits.
El municipi de Tuéjar està situat en la conca mitjana del riu Túria, a la comarca dels Serrans. Dos rius creuen el terme municipal: el Túria per la seua part central, eixint per Benaixeve; i el Tuéjar per l'Est, vorejant la població i eixint per Xelva. 
La superfície total estimada del municipi és de 121,9 km. La població, l'any 2012, era de 1.206 habitants.

El PG classifica com a sòl urbà, pràcticament, els terrenys que tenien aqueixa classificació en les NNSS vigents, incloent-hi sòls urbanitzats i edificats i altres que no ho estan. Aquests últims, es troben, especialment, en la zona residencial unifamiliar i en la zona de magatzems. En la primera, s'indica l'existència de quatre unitats d'execució, dues d'elles amb programes aprovats.

El PG classifica com a sòl urbanitzable unes àrees confrontants amb el sòl urbà, a l'oest d'est. Finalment, el PG classifica com a sòl no urbanitzable el territori preservat del procés d'urbanització.
La proposta de PG també inclou un informe d'impacte de gènere a fi d'integrar l'enfocament de gènere en el PG i contribuir a una situació més igualitària entre les persones. En l'informe es refereix el marc legal d'aplicació, una referència a les desigualtats existents per raó de gènere i l'adopció de mesures per a reduir aquesta desigualtat. S'inclouen indicadors de vulnerabilitat i propostes de millora en relació amb el model de ciutat, la seguretat, els espais públics i l'accessibilitat, la mobilitat, l'habitatge, la representativitat i la participació ciutadana.

Aquesta aprovació del Pla General, contribuirà a fixar les bases de desenvolupament del municipi potenciant les possibilitats de generació d'ocupació i fixació de població.