publicacions d'interés

Videos

Autorització d’obres i activitats al sòl urbà i al no urbanitzable: llicències, declaracions responsables, DIC i PIES

Conferència d’Enrique Martí (Tècnic de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori participant en la redacció de l’avantprojecte de modificació de la LOTUP)

Debat sobre la gestió en el sòl no urbanitzable, agilització en la concessió de llicències

Convidats: José Manuel Palau, Amparo Bauzauli, Josep Carbonell, Enrique Martí i J.Lluís Ferrando

Criteris per a un urbanisme sostenible i amb perspectiva de gènere

Conferència de Rosa Pardo (Directora General Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge):

Agilització en la tramitació administrativa de l'aprovació dels instruments de planejament i la reparcel·lació inversa

Debat sobre la gestió en el sòl no urbanitzable, agilització en la concessió de llicències

PLA AGILITZA

Presentació del Programa d’Agilització i Transparència en la Tramitació Urbanística (PATTU) i de les eines informàtiques - Emilio Argente

Rehabilitació, regeneració i renovació urbana; Agent edificador i rehabilitador

Conferència de Gerardo Roger Fernández (Arquitecte urbanista col·laborador en la redacció de l’avantprojecte de modificació de la LOTUP):

Debat sobre la gestió urbanística en el sòl urbà consolidat

Convidats: José María Baño, José H. Garrido, José V. Berenguer, Gerardo Roger Fernández i J.Lluís Ferrando

Facilitats per a la gestió directa en la llei, estàndards urbanístics del planejament general

Conferencia de Carlos Aubán (Cap del Servei Territorial d’Urbanisme de València)

Debat sobre la gestió urbanística en el sòl urbanitzable

Convidats: Alejandro Escribano, Consuelo Leal, Ernesto Ramos, Carlos Aubán i J.Lluís Ferrando