Institut Nacional d'Estadística

Institut Nacional d'Estadística - Xifres de població i Censos demogràfics

Conté dades de la població resident a Espanya, informació de llars, projeccions de població i censos de població i habitatges.

Institut Nacional d'Estadística - Transport

Estadístiques de transport de viatgers i característiques estructurals i econòmiques de les empreses dedicades al transport.

Institut Nacional d'Estadística - Condicions de vida

Enquestes de nivell de vida, destinació de les despeses de consum, pressupostos familiars, centres socials i estudi dels productes TIC en les llars espanyoles.

Institut Nacional d'Estadística - Anàlisis socials

Indicadores relativos a aspectos de la realidad social, así como investigación de hábitos, pautas de consumo y actitudes en los hogares según los diferentes aspectos del medio ambiente.

Institut Nacional d'Estadística - Índexs de preus de consum i habitatge

Conté l'evolució de preus de béns i serveis que consumeix la població així com l'evolució de la compravenda d'habitatges.

Institut Nacional d'Estadística - Construcció i habitatge

Conté operacions estadístiques que l'INE i altres organismes elaboren de forma periòdica, amb informació sobre els preus de l'habitatge, compravenda, hipoteques, etc.