Taxes - Generació de taxes Mod. 046 - Pagament telemàtic genéric - Sol·licitud De Devolució

Taxes - Generació de taxes Mod. 046 - Pagament telemàtic genéric - Sol·licitud De Devolució

Imports de les taxes de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Formes de pagament de les taxes

DE MANERA TELEMÀTICA integrat en el propi tràmit Telemàtic:

Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, únicament en aquells tràmits que estiguen habilitats per a això. En aquests casos no cal generar el document de taxa prèviament.

DE MANERA TELEMÀTICA a través del Pagament Telemàtic Genèric:

Per a aquelles persones que compten amb DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament. 

Accés al Pagament telemàtic genéric (ATV) 

DE MANERA PRESENCIAL a través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.

Activitats nàutiques

 

Carreteres

Transports

 

Costes

Pagament telemàtic genéric

 

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts/rectificació d'autoliquidacions