Visualització de contingut web

II Pla d'Igualtat de la GV

El "II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat", aprovat el 10 de març de 2017, té els següents objectius:

 • Objectiu general

Aconseguir la igualtat efectiva en l'ocupació pública per mitjà de la promoció, l'enfortiment i el desenvolupament de la plena igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes, i l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

 • Objectius específics
 1. Dinamitzar el funcionament de les Unitats d'Igualtat de les Conselleries com a òrgans competents i responsables de la seua aplicació al personal adscrit a aquelles.
 2. Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans col·legiats de participació i representació.
 3. Promoure la igualtat en l'accés a l'ocupació pública i en la promoció i carrera vertical professional de la dona, fomentant la paritat en la distribució per sexes de grups i subgrups professionals, categories i col·lectius de l'Administració de la Generalitat.
 4. Eliminar els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l'Administració, tot facilitant la conciliació de dones i homes.
 5. Fomentar la formació en igualtat del personal al llarg de la carrera professional, en especial dels que ocupen llocs directius i òrgans de selecció, per a fer efectiu el principi d'igualtat de forma transversal.
 6. Conèixer en profunditat i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial.
 7. Atendre les situacions d'especial protecció referides a la violència de gènere i a l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.
 8. Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà d'un llenguatge no sexista i inclusiu, tant en l'àmbit intern com cap a la ciutadania.
 9. Promocionar la salut laboral de les empleades públiques des d'una perspectiva de gènere.
 10. Fomentar l'avaluació periòdica de l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits d'actuació.

Més informació en la secció 'Plans d'Igualtat'