Arquitectura i Habitatge

Ves enrere Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Dades històriques i altres estudis

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana - Dades històriques i altres estudis

 

Conté:

Construcció

Licitació oficial en construcció (1989-2003)

Adjudicacions d'obra del Grup Fomento (1989-2003)

Llicències municipals d'obra: Dades 1990-1999

Enquesta conjuntural de la indústria de la construcció. Sèries trimestrals (1988-2005)

Índexs de producció de la indústria de la construcció (CNAE-93) (2005-2008)

Índexs de costos del sector de la construcció. CNAE 2009. Base 2005

Metodologia

Sèries mensuals

Índex de costos del sector de la construcció (metodologia antiga)

Metodologia

Sèries mensuals

Indicadors econòmics de la construcció. Productes siderúrgics (1990-2003)

Transport

Sèries històriques 1993-2010 (Sense transport intramunicipal)

Altres estudis

Vies de dependència municipal