Index of /auto/planes-accion-territorial/PAT Castello_vp_val/02 Plànols d'Informació

[ICO]Name

 PI_PAT Castelló_0_Índex Plànols d'Informació.pdf
 PI_PAT Castelló_1.01_Xarxa Natura 2000, Zones Humides Catalogades i RAMSAR.pdf
 PI_PAT Castelló_1.02_Espais Naturals Protegits.pdf
 PI_PAT Castelló_1.03_Sòl Forestal i Vies Pecuàries.pdf
 PI_PAT Castelló_1.04_PATIVEL.pdf
 PI_PAT Castelló_1.05.1_Àrees agrícoles d'interés.pdf
 PI_PAT Castelló_1.05.2_Hortes de proximitat.pdf
 PI_PAT Castelló_1.06_Valoració de les Unitats de Paisatge i Paisatge de la Pedra en Sec.pdf
 PI_PAT Castelló_1.07_Elements d'alta exposició visual.pdf
 PI_PAT Castelló_1.08_Elements d'alt valor cultural.pdf
 PI_PAT Castelló_1.09_Perillositat per inundació PATRICOVA i SNCZI.pdf
 PI_PAT Castelló_1.10_Incendis forestals i Risc d'Incendi forestal.pdf
 PI_PAT Castelló_1.11_Connectors ecològics i funcionals.pdf
 PI_PAT Castelló_1.12_Capacitat d'ús agrícola.pdf
 PI_PAT Castelló_2.1_Classificació del sòl.pdf
 PI_PAT Castelló_2.2_Qualificació del sòl.pdf
 PI_PAT Castelló_2.3_Sòl urbanitzable.pdf
 PI_PAT Castelló_3.1_Infraestructures.pdf
 PI_PAT Castelló_3.2_Vies no motoritzades.pdf