Visualització de contingut web

CRITERIS INTERPRETATIUS DE LA L.O.T.U.P.

 

Criteris interpretatius de la modificació de la LOTUP (Llei 1-2019)

ARTICLE        CUESTIO
Art. 6.5

En quin moment del procediment es duu a terme el pla de participació pública de l'estudi de paisatge.

Art. 24.2

Es considera la població de dret del municipi o la població potencial del pla a l'efecte de les reserves de sòl de xarxa primària?

Art. 24.6 L'expressió "aquesta llei" es refereix a la Llei 1/2019 o a la Llei de l'Horta?
Art. 33.1 Percentatges de reserva de sòl per a habitatge de protecció pública.
Art. 35.1.k Criteris per a determinar un creixements escàs de la població.
Art. 37 Sòls de titularitat privada destinats a l'ús educatiu-cultural, esportiu-recreatiu i sanitari-assistencial.
Art. 51.8 L'informe ambiental desfavorable de l'art. 51.2.d) posa fi al procediment d'aprovació del pla?
Art. 72

Els PRI i les delimitacions d'àmbits de rehabilitació urbana es podria entendre que són la mateixa figura?

Art. 92.1 No s'entén el "podrà" d'aquest apartat, perquè és l'administració actuant l'única que pot formular el projecte de reparcel·lació.
Art. 104.5 y D.T.11ª L'eliminació de l'exempció en l'article 104.5 per remissió a la Llei 27/2018 es contradiu amb la DT 11ª que manté l'exempció.
Art. 114.1.c Poden ser diverses societats agrupades en UTE les que tinga la suma superior al 50% de la propietat del sòl?
Art.197.1.a La redacció actual suprimeix la remissió expressa a determinades activitats concretes.
Art. 197.1.a in fine Una edificació, construcció i instal·lació agropecuària o forestal pot albergar un mínim aseo o una zona de descans?
Art. 210 a 212 Minimizació
D.T. 15ª Disposició Transitoria 15 LOTUP
Art. 214 Aclariment dubtes sobre actuacions subjectes a declaració responsable.