Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 25 d'octubre de 2019 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats definitius d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 28 de setembre de 2019.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra l'esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del/la Director/a General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de la resolució. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.

 

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria