Visualització de contingut web

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

 

Amb data 14 d'abril de 2020 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposen els llistats definitius d'aprovats i no aprovats en les proves celebrades el 8 de febrer de 2020.

De conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra l'esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilita Sosteniblet, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la data de la resolució. Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.

 

NOTA

El lliurament dels certificats  definitius d'aprovat, donades les circumstàncies especials que vivim, es realitzarà per correu electrònic prèvia recepció del corresponent justificant d'haver realitzat el pagament de la taxa  (codi: I04 per un import de 2,04 euros)
 

 

L'adreça de correu electrònic a la qual cal remetre l'acreditació del pagament és: rubio_raf@gva.es

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria