Visualització de contingut web

Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds relatives a obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera es presentaran exclusivament de forma telemàtica

 

La presentació telemàtica podrà realitzar-se en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en la URL http://www.habitatge.gva.es/web/transportes). Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, https://www.accv.es, del DNI electrònic, o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat

(Article Segon, punt 3, de la Resolució de 17 de setembre de 2018. DOGV 26/09/2018).

 

IMPORTANT: NO s'ha de realitzar prèviament el pagament de la taxa, ja que aquest està integrat dins del procediment d'inscripció telemàtica.

- - -

 

NOTA INFORMATIVA.-
En relació a les proves que se celebren a partir de l'1 de gener de 2020, s'informa que, d'acord amb el punt 4 de l'Annex II del RD 70/2019, de 15 de febrer (BOE 20/02/2019):

«4. Requisitos para concurrir al examen.
4.1 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento (CE) 1071/2009, únicamente podrán concurrir al examen las personas que acrediten hallarse previamente en posesión de alguno de los siguientes títulos de formación:
Título de Bachiller o equivalente.
Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación profesional de grado medio, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.
Título de Técnico Superior, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación profesional de grado superior, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.
Cualquier título acreditativo de haber superado unas enseñanzas universitarias de grado o postgrado.
4.2 Se aplicarán idénticas reglas a las establecidas en el artículo 8.2 del Reglamento (CE) 1071/2009 para determinar la Comunidad Autónoma en que el aspirante a la obtención del certificado deberá examinarse.»

 

- - -

 

Concepte Tràmit
Competència professional per al transport  
TECE - Examen de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport de mercaderies i de viatgers per carretera Informació del tràmit al web del PROP

 

Visualització de contingut web

Expedició del certificat

Concepte Tràmit Taxa
TECG - Sol·licitud d'expedició del certificat de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment