Visualització de contingut web

Certificat de conductor de països no pertanyents a la Unió Europea - Documentació a presentar

La sol·licitud de certificat s'haurà d'acompanyar de la següent documentació (copia compulsada):
  • Passaport del conductor
  • Permís de conducció en vigor. Si ha sigut otorgat per autoritat distinta de l'espanyola, s'acompanyarà necessàriament informe de la Direcció Provincial de Trànsit acreditant la validesa del mateix
  • Número d'afiliació a la Seguretat Social del conductor i justificació de la seua alta (últim butlletí de cotització a la Seguretat Social).