Visualització de contingut web

Exàmens - Informació general

Òrgans competents

Els exàmens seran organitzats pels òrgans competents per a l'expedició de les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers i mercaderies per carretera en el territori de què es tracte.

 

Terminis

La convocatòria d'exàmens, que es publicarà en el butlletí oficial corresponent, haurà d'efectuar-se, almenys, amb un mes d'antelació a la realització del primer exercici, i s'obrirà un termini d'inscripció no inferior a 15 dies.
Hauran de convocar-se exàmens almenys sis vegades a l'any, i l'òrgan competent podrà publicar una vegada a l'any totes les convocatòries referides a este, i indicar els terminis d'inscripció corresponents a cada convocatòria. En un termini no superior a 6 mesos comptadors des de la finalització del curs.
 

Lloc

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial únicament podran concórrer a les proves que es convoquen i realitzen pels òrgans competents en el territori en què tinguen la residència habitual, amb independència del lloc en què hagueren realitzat el curs preceptiu, llevat que hagueren obtingut autorització de l'òrgan convocant en un territori distint per causa degudament justificada.