Cursos de formació - Homologació de cursos de formació de conductors

Els cursos impartits per un centre autoritzat hauran d'ajustar-se a un model prèviament homologat pel mateix òrgan administratiu que va autoritzar el centre, per a la qual cosa el centre haurà de presentar una MEMÒRIA que continga les especificacions següents:

  • El programa desenvolupat de coneixements que seran impartits en el curs, el qual prendrà com a base la taula de matèries contingudes en l'annex I del Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol.
  • Duració del curs i de cada un dels mòduls o parts que intervinguen en este. 
  • Nombre d'hores dedicades a pràctiques de conducció, amb indicació, si és el cas, de quantes d'estes es realitzaran en simuladors d'alt nivell. 
  • Nombre de professors necessaris per a impartir el curs, indicant la seua titulació o nivell d'experiència i les matèries que serien impartides per cada un dels professors en funció de la seua especialització. 
  • Nombre màxim d'alumnes que podran concórrer al curs, no podrà ser superior a 20.

 

Autorització

Examinada la dita memòria, i una vegada comprovat que el contingut del model de curs és correcte, l'òrgan competent dictarà una resolució d'homologació i l'inscriurà en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport. Quan una mateixa persona física o jurídica fóra titular de diversos centres autoritzats, podrà impartir en tots estos els cursos que li hagueren sigut homologats a qualsevol d'estos, sense necessitat una nova homologació.


Validesa y pròrroga

La homologació serà de 5 anys, si bé, l'òrgan competent, a petició del centre de formació, podrà prorrogar-la per successius períodes de 5 anys quan entenga que el seu contingut i les característiques continuen sent adequats.

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Homologació de cursos de formació        
Sol·licitud d'homologació de cursos de formació

Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment