Visualització de contingut web

Requisits dels centres de formació - Ser persona física o jurídica

a) Si es tracta de persona física:

  • Document nacional d'identitat en vigor del sol·licitant (DNI).
  • Si és estranger, el document d'identificació, passaport o targeta d'identitat d'estranger (NIE).
  • Número d'identificació fiscal (NIF).
  • SI PROCEDIX, autorització de residència permanent o autorització de residència temporal i de treball per compte propi.

b) Si es tracta de persona jurídica:

  • Targeta d'Identificació Fiscal (CIF).
  • Targeta d'Identificació Fiscal provisional (CIF) i el document de constitució degudament registrat.