Visualització de contingut web

Requisits dels centres de formació - Disposar de locals adequats per a impartir la part teòrica dels cursos, en règim de propietat o arrendament

 • La llicència municipal d'obertura de locals.
 • Pla del centre en què es constate que els dits locals resulten idonis per a la pràctica docent i que reunixen les degudes condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat, de seguretat i d'accessos ordinaris de persones, a més d'aquelles mesures previstes per a persones amb discapacitat, exigides per la legislació vigent. Estos locals hauran de reunir els requisits mínims següents:
  • Una aula la superfície de la qual no podrà ser inferior a 1,5 metres quadrats per alumne.
  • Un espai per a servicis generals del centre.
  • Lavabos i servicis higienicosanitaris diferenciats i en nombre adequat a la capacitat del centre.
 • Declaració de locals i instal·lacions
 • SI PROCEDIX:Llicència municipal d'INSTAL·LACIONS i mitjans per a la realització de pràctiques, quan estes siguen pròpies.
 • Quan no dispose de les instal·lacions i dels mitjans adequats per a realitzar les pràctiques, haurà de justificar documentalment que les ha concertades amb algun organisme, empresa o entitat especialitzada.
 • Es podrà autoritzar l'ús de certs espais i instal·lacions singulars, així com, si és el cas, d'aquelles instal·lacions i equipaments propis d'entorns professionals que, sent necessaris per a impartir els programes formatius i realitzar l'avaluació de les competències, es troben ubicats en un recinte diferent de la resta de les instal·lacions del centre.