Requisits dels centres de formació - Disposar de la plantilla de personal mínima imprescindible per al funcionament del centre docent.

1.- Un director docent, Podrà coincidir amb el titular, a qui correspondrà programar, ordenar, controlar i comprovar de forma assídua i constant l'exercici de l'activitat docent del centre pel que fa al règim d'ensenyança i actuació del personal docent i que haurà d'haver exercit com a professor, o com a director, durant un període mínim de 3 anys en un centre de formació dels enumerats a continuació o d'altres de semblants característiques:

 • Centre de formació de conductors.
 • Centre de formació de conductors de mercaderies perilloses.
 • Centre col·laborador de l'INEM.
 • Autoescola de conductors.
 • Centre de formació professional (FP).Centre de formació d'una determinada empresa, associació o organització sindical o professional.

 

2.- La plantilla de professors següent:

a) Un professor especialitzat en matèria de formació viària.

La dita especialitat s'acreditarà

 • Per mitjà del Certificat d'Aptitud Professional de formació viària o professor d'escola de conductors expedit per la Direcció General de Trànsit o
 • El justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor de cursos de formació viària o conducció racional, segura i/o mediambiental.

b) Un professor especialitzat en matèria de conducció racional, basada en les normes de seguretat, i mediambiental.

 • Per mitjà de justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor en matèria de conducció racional, basada en les normes de seguretat, i mediambiental.

c) Un professor especialitzat en logística i transports per carretera.

 • Per mitjà del títol de formació professional (FP) de tècnic superior en gestió de transports o
 • Per mitjà del títol de postgrau en matèria de logística i transports expedit per una universitat o un centre de formació superior acreditat públic o privat o

 • Per mitjà del justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor de cursos de preparació per a l'obtenció del certificat de capacitació professional de transportista un altre relacionat o

 • Per mitjà del justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor de cursos relacionats amb la direcció, gestió o operativa d'una empresa de transport o

 • Per mitjà del justificant que acredite que han exercit durant un període superior a 5 anys funcions de direcció, administració o gestió de nivell superior en organitzacions públiques o privades que exercisquen competències o exercisquen activitats en els camps de transport i logística.

d) Un professor especialitzat en transport de matèries perilloses.

 • Per mitjà del certificat d'aptitud expedit per un centre que haja impartit un curs de formació de formadors de conductors de vehicles de mercaderies perilloses visat per la Direcció General de Trànsit o
 • Per mitjà del justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor especialitzat en matèria de seguretat, transport i circulació de matèries perilloses en cursos per a conductors de vehicles que transporten matèries perilloses.

e) Un professor especialitzat en equips i mitjans d'extinció d'incendis.

 • Per mitjà del justificant que acredite una experiència superior a 2 anys com a professor especialitzat en extinció d'incendis en cursos per a conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses o
 • També s'admet que el centre tinga un contracte o conveni amb un organisme, empresa o entitat especialitzat que tinguen este personal amb vigència fins al pròxim visat.

f) Un professor especialitzat en primers auxilis.

 • Tindre el títol de metge, ajudant tècnic sanitari o diplomat universitari en infermeria o
 • Per mitjà de justificant que acredite que ha concertat amb una empresa, organisme o entitat especialitzada que dispose d'estos.


Documentació

 • Relació completa de tots els treballadors adscrits a la plantilla de professors (està continguda en la sol·licitud)
 • Declaració Responsable justificativa de l'experiència requerida per a ser director.
 • Alta en la Seguretat Social, Contracte Mercantil o Certificat Administrativa acreditativa de la relació professional entre el centre docent i els professors.
 • Documentació acreditativa de la titulació o el justificant que acredite l'experiència com a professor especialitzat.