Visualització de contingut web

Requisits dels centres de formació - Disposar, almenys, del material didàctic següent

a) Pel·lícules, transparències, làmines murals, panells, maquetes o altres elements que resulten adequats per a l'ensenyament de la normativa reguladora de la circulació i el transport, la seua documentació, senyals, marques i distintius; l'adequada realització de les operacions de càrrega i descàrrega, maniobres, etc., dels vehicles; la salut i el comportament adequat durant el transport i en casos d'emergència, i la regulació i compliment de les normes reguladores en matèria de temps de treball, conducció i descans en el transport per carretera.

b) L'equip necessari per a projectar, si és el cas, eficaçment el material a què es referix l'apartat anterior.

c) Un maniquí de reanimació cardiopulmonar bàsic per a adults que permeta la subluxació mandibular, la ventilació boca a boca i boca a nas, el massatge cardíac extern i la valoració del pols carotidi, amb el corresponent sistema de registre de les tècniques elementals, en les degudes condicions de funcionament i higiene per a ser utilitzat en l'ensenyament i pràctiques dels primers auxilis.

d) Aparells tacògrafs analògic i digital, o bé sistemes o programes de simulació d'estos equips de control, que permeten la seua utilització, de manera física o virtual, pels alumnes.

e) Models de la documentació de transport per carretera que ha d'anar a bord del vehicle.

f) Un model de carta de port.

g) Una col·lecció actualitzada de la legislació sobre ordenació del transport per carretera i sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com de la normativa europea aplicable a les dites matèries. Este material s'acreditarà per mitjà de la presentació:

- D'una Declaración Responsable de disponibilitat del dit material.
- Quan el centre no dispose de maniquí de reanimació, presentarà el justificant d'haver concertat la realització de les pràctiques que impliquen l'ús d'este maniquí amb algun organisme, empresa o entitat que sí que dispose d'este.