Objecte de la Política de Paisatge

Municipi Vall Alba (Castelló)

 Per què és important cuidar del nostre paisatge?

El paisatge constitueix un patrimoni comú de tots els ciutadans, i és un element fonamental tant per a la seua qualitat de vida com per a assolir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del territori. 

La Comunitat Valencià compta amb una gran riquesa paisatgística, que és alhora expressió de la biodiversitat del seu territori, llegat de la seua història i un recurs crucial per al seu  futur desenvolupament. Per això és precís abordar el futur d'aquesta Comunitat incorporant el paisatge com element clau per a la qualitat de vida i la prosperitat econòmica: una regió que cuida el seu paisatge es defineix i es mostra a l'exterior com un lloc atractiu per a viure, per a treballar, per a invertir i per a fer turisme. 

Cada vegada són més els municipis que sol·liciten planificar el seu paisatge, a fi de créixer de forma sostenible, sense perdre els valors del seu paisatge. No obstant això, cap desenvolupament es pot realitzar sense transformar el paisatge. Aquest està en continu procés de canvi, tant per l'acció de la naturalesa com per l'activitat humana. Unes transformacions que, en ocasions, poden amenaçar els valors ecològics, visuals i culturals dels nostres paisatges, i repercutir negativament en la nostra qualitat de vida o en el bon desenvolupament de les activitats econòmiques, però que per contra, degudament canalitzades, poden ser molt positives.

Objecte de la Política de Paisatge de la Comunitat Valenciana 

L'objecte de la Política de Paisatge de la Comunitat Valenciana és preservar i potenciar la diversitat i riquesa dels seus paisatges en un període d'accelerat canvi econòmic i social. El paisatge reflecteix la forma que les activitats humanes s'adapten al territori. Es tracta de gestionar el procés de canvi d'una manera sostenible, creant al seu torn espais que garantisquen i augmenten la qualitat de vida dels ciutadans i garantint l'accés físic i visual a un paisatge de qualitat en tots els àmbits de l'activitat humana. L'objectiu és per tant mantenir, i enriquir, la diversitat, qualitat i accessibilitat dels paisatges de la Comunitat Valenciana, potenciant i donant suport el desenvolupament social i econòmic. 

En conséquencia, la legislació valenciana incorpora el concepte de paisatge tal com es defineix en el Conveni Europeu del Paisatge del Consell d'Europa (Florència, any 2000) 

Paisatge és qualsevol part del territori, tal com és percebuda per les poblacions, el caràcter de les quals resulta de l'acció de factors naturals i/o humans i de les seues interrelacions (Article 1.a CEP i article 3.1 del RPJECV) 

La normativa valenciana: 

  1. Percep el paisatge com un recurs de tots i com un element fonamental per a millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental, econòmica i socia.
  2. Integra la dimensió natural i cultural del paisatge així com el seu caràcter dinàmic.
  3. Considera la percepció del paisatge a nivell individual i social i estableix els camins per a la participació de tots els agents interessats o afectats.
  4. S´estén a tot el territori el seu àmbit d'aplicació, incloent zones naturals, agrícoles, urbanes o periurbanes, i tant paisatges de qualitat reconeguda, com paisatges quotidians o degradats.
  5. Contempla accions per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
  6. Considera totes les escales d'intervenció, des de la planificació territorial fins a la local.
  7. Estableix uns objectius generals i defineix els mecanismes i instruments per a la seua consecució.
  8. Promou la cooperació interadministrativa i supramunicipal.
  9. Introdueix el paisatge com criteri de planificació territorial i urbanística.

Els pròxims anys tenen una importància clau per a marcar d'una manera definitiva el futur territorial valencià. Estem a temps de canalitzar aquest futur en la senda del desenvolupament sostenible. Es percep, a més, un creixent social i una major conscienciació política, tècnica i ciutadana sobre el paisatge, i açò és la base de partida necessària i fonamental per a fer realitat els objectius del Conveni Europeu del Paisatge.

En aquest sentit, un dels requisits essencials per al desenvolupament d'una política de paisatge amb exit és, d'acord amb la Convenció Europea, la participació ciutadana i la participació de les autoritats locals. Per tant, treballar amb els municipis, donant-los suport econòmic i tècnic, implicar-los en les actuacions i estudis de paisatge, i difondre la nova cultura del territori de la Comunitat Valenciana, promovent la sensibilització de la societat respecte al valor i la importància del paisatge, es configuren com criteris bàsics del desenvolupament d'aquesta política de paisatge.