Visualització de contingut web

Marc Legal

Serra d´Irta

   Marc legislatiu en matèria de Paisatge

   La Comunitat Valenciana ha estat pionera a Espanya en desenvolupar iniciatives per a incorporar el paisatge a diversos àmbits de l'actuació pública. Al setembre de 2004 va signar l'adhesió al Conveni Europeu del Paisatge, elaborat pel consell d'Europa i presentat oficialment a Florència a l'octubre de 2000. En virtut d'aquesta adhesió, la Comunitat es comprometia a engegar polítiques de paisatge destinades a preservar la qualitat de l'entorn mitjançant la protecció, gestió i ordenació del paisatge regional.

   La Llei d´Ordenació del Territori I Protecció del Paisatge (Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, DOGV nº 4788 de 02.07.04, LOTPP) va ser una experiència pionera a Espanya de desenvolupament legislatiu dels principis del Conveni en el marc de la Unió Europea. Aquesta llei incorporava la creixent sensibilitat social pel paisatge, elevant-la per vegada primera a Espanya a rang de llei.

   La Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge va tenir en 2006 el seu corresponent desenvolupament reglamentari (Decret 120/2006, de 11 d´agost, de la Generalitat, DOGV nº 5325 de 16.08.06, RPJECV). El Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana regula la intervenció pública en matèria de paisatge, desenvolupant els instruments per a la seua protecció, ordenació i gestió, i descriu els camins efectius per a la Participació Pública dels ciutadans en matèria de Paisatge. 

   L'aprovació del Reglament ha permès concretar conceptes bàsics, criteris, directrius i metodologies relatives al paisatge, abordats amb un sentit pedagògic, el qual és necessari a fi de tornar eficaç la integració del paisatge com part constitutiva de qualsevol actuació amb incidència en el territori. L'intercanvi d'experiències i metodologies a nivell nacional i internacional ha acompanyat al desenvolupament normatiu i acompanyarà en actuacions futures l'execució dels seus projectes i iniciatives. 

   L'aprovació i el funcionament d'una legislació específica s'emmarca en l'àmbit d'una ambiciosa Política de Paisatge de la Comunitat Autònoma de València. La recent creació, al juliol de 2007, de la Direcció general de Territori i Paisatge, i l'àrea específica de Paisatge, en el nuclí de la Conselleria de Medi Ambient , Aigua , Urbanisme  i Habitatge ,  representa un nou impuls en el desenvolupament i execució de la nova política autonòmica de paisatge.