El Consell impulsa la posada en marxa de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori amb la pròxima aprovació dels estatuts

08/04/2021
El Consell impulsa la posada en marxa de l"Agència Valenciana de Protecció del Territori amb la pròxima aprovació dels estatuts

- Aquest organisme autònom, adscrit a la Conselleria de Política Territorial, tindrà la seu a Elx i s'encarregarà de la protecció del sòl no urbanitzable i el respecte a la legalitat
- El conseller Arcadi España destaca que l'Agència serà l'instrument per a exercir la potestat administrativa en matèria de disciplina urbanística i poder generar seguretat jurídicaEl conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat que "amb la pròxima aprovació dels Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori s'articula l'organització i el funcionament d'aquest organisme, i es pot iniciar el procés d'adhesions dels ajuntaments que així ho decidisquen en el ple municipal".

El Govern Valencià té previst aprovar en la pròxima reunió plenària els estatuts d'aquest organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Política Territorial que, amb seu a Elx, s'encarregarà de vetlar per la protecció del sòl no urbanitzable i el respecte a la legalitat urbanística.

Per al conseller, "és fonamental treballar en la reordenació territorial per a protegir el nostre entorn i establir criteris orientatius per a ajudar les administracions, els propietaris i els professionals a adoptar mesures que disminuïsquen l'impacte mediambiental ocasionat per assentaments residencials en sòl no urbanitzable".

En aquest sentit, ha recordat que l'Agència Valenciana de Protecció del Territori "serà l'instrument per a exercir la potestat administrativa en matèria de disciplina urbanística i poder generar seguretat jurídica davant d'herències de propietats o per a dur a terme actuacions en els habitatges, per exemple".

L'objectiu de l'Agència és "la protecció del sòl rural, entés com un recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, per a evitar tant la irreversibilitat o consolidació de construccions alegals com la creació d'una falsa confiança en la ciutadania", ha assenyalat el conseller.

A més, hi ha afegit que, una vegada siga aprovat el marc organitzatiu de l'Agència, es permetrà la tramitació dels procediments de minimització de l'impacte territorial dels habitatges que manquen de títol jurídic habilitant individual o col·lectiu.

La minimització és un instrument indispensable per a la conservació del territori perquè la seua finalitat és disminuir o pal·liar els efectes negatius que produeixen els habitatges construïts il·legalment en el sòl rural.

Segons estableixen els estatuts, els òrgans directius de l'Agència seran el Consell de Direcció, que és l'òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l'activitat de l'organisme, i la Direcció Gerència.

En el Consell de Direcció, que estarà presidit per la secretària autonòmica competent en matèria de territori i urbanisme de la Generalitat, estaran representats els ajuntaments adherits, la Generalitat, i les tres diputacions provincials.

La incorporació d'un municipi a l'Agència requerirà un acord d'adhesió del ple municipal adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser confirmat per la Direcció Gerència de l'Agència i es publicarà en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'. L'acord d'adhesió tindrà una vigència de quinze anys i es podrà prorrogar.

La Direcció Gerència serà l'òrgan executiu, de gestió ordinària de l'organisme i la persona titular serà nomenada i cessada per decret del Consell, a proposta del conseller de Política Territorial. La Direcció Gerència proposarà un pla plurianual de gestió i un programa anual d'actuació que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Pla d'inspecció urbanística.

Arxius relacionats