El Consell acorda la suspensió parcial del PGOU de Xàbia i l'inici del procediment d'aprovació de les normes transitòries d'urgència

05/03/2021

- La mesura s'ha adoptat atenent la petició justificada de l'Ajuntament de Xàbia
- La petició no té caràcter global, únicament es proposa respecte d'unes zones i uns àmbits que s'identifiquen degudamentEl Consell ha aprovat l'acord pel qual se suspén parcialment el Pla general d'ordenació urbana de Xàbia i s'inicia el procediment d'aprovació de normes transitòries d'urgència per als àmbits suspesos d'aquest municipi.

L'Ajuntament de Xàbia va iniciar en 2011 la revisió del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) vigent des de 1990. Segons la nomenclatura de la vigent Llei 5/2014, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), el PGOU en tramitació va passar a denominar-se Pla general estructural (PGE).

El Ple de l'Ajuntament de Xàbia va determinar sotmetre la versió preliminar del PGE a participació pública, i va disposar suspendre llicències i acords de programació en els àmbits del PGE on no hi haguera compatibilitat entre l'antiga i la nova ordenació, així com els programes d'actuació integrada (PAI) incompatibles amb la nova ordenació establida en el PGE. La suspensió de llicències esmentada va expirar el dia 7 de juny de 2019.

També mitjançant un acord plenari, l'Ajuntament ha manifestat a la Generalitat la necessitat de preservar l'ordenació proposada en el PGE en tramitació per entendre que és d'interés públic. Així, considera convenient acollir-se a la possibilitat de suspensió del planejament que preveu la LOTUP.

En aquest acord plenari també es concreta, detalladament per a cada un dels àmbits assenyalats, la necessitat d'aquesta suspensió. En aquest sentit, la petició de suspensió de l'eficàcia del PGOU 1990/1991 no té caràcter global, sinó que únicament es proposa respecte d'unes zones i uns àmbits que s'hi identifiquen degudament.

Així, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat estima que l'Ajuntament ha justificat adequadament la necessitat de la seua proposta de suspensió, tant pel que fa a la preservació de l'ordenació del nou PGE (i l'interés públic que comporta aquesta mesura), com respecte de la garantia de la sostenibilitat econòmica i el manteniment sense alteracions de la lliure competència en l'oferta immobiliària dins del terme municipal de Xàbia.

L'informe jurídic de la Direcció General d'Urbanisme ha posat de manifest la viabilitat jurídica de la suspensió proposada pel municipi, així com, d'acord amb l'informe emés per l'Advocacia de la Generalitat, la necessitat de dictar normes transitòries d'urgència per a l'àmbit de la suspensió fins que se'n produïsca l'alçament. Aquestes normes s'han de sotmetre al tràmit d'informació pública amb caràcter previ a l'aprovació.

L'aplicació pràctica de la suspensió i la de les normes transitòries d'urgència corresponen a l'Ajuntament de Xàbia, que haurà de justificar raonadament la seua aplicació en cada cas concret, i, en particular, en les peticions de llicència urbanística que resulten afectades.

La suspensió entrarà vigor amb la publicació d'aquest acord del Consell, a fi d'evitar que una eventual sol·licitud de llicència d'obres puga dificultar o contravindre la finalitat de preservar que té. La suspensió es mantindrà fins a l'entrada en vigor del PGE de Xàbia i, en tot cas, finalitzarà transcorreguts quatre anys des de la publicació d'aquest acord.

Les normes transitòries d'urgència, per contra, han de seguir el seu procediment específic, que inclou el tràmit d'informació pública i que, una vegada conclòs, es produirà l'aprovació i subsegüent entrada en vigor.

Arxius relacionats