Visualització de contingut web

II Pla d'Igualtat de la GV

El "II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat", aprovat el 10 de març de 2017, té els següents objectius:

  • Objectiu general

Aconseguir la igualtat efectiva en l'ocupació pública per mitjà de la promoció, l'enfortiment i el desenvolupament de la plena igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes, i l'eliminació de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

  • Objectius específics

1.- Dinamitzar el funcionament de les Unitats d'Igualtat de les Conselleries com a òrgans competents i responsables de la seua aplicació al personal adscrit a aquelles.

2.- Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans col·legiats de participació i representació.

3.- Promoure la igualtat en l'accés a l'ocupació pública i en la promoció i carrera vertical professional de la dona, fomentant la paritat en la distribució per sexes de grups i subgrups professionals, categories i col·lectius de l'Administració de la Generalitat.

4.- Eliminar els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l'Administració, tot facilitant la conciliació de dones i homes.

5.- Fomentar la formació en igualtat del personal al llarg de la carrera professional, en especial dels que ocupen llocs directius i òrgans de selecció, per a fer efectiu el principi d'igualtat de forma transversal.

6.- Conèixer en profunditat i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial.

7.- Atendre les situacions d'especial protecció referides a la violència de gènere i a l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.

8.- Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà d'un llenguatge no sexista i inclusiu, tant en l'àmbit intern com cap a la ciutadania.

9.- Promocionar la salut laboral de les empleades públiques des d'una perspectiva de gènere.

10.- Fomentar l'avaluació periòdica de l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits d'actuació.

Més informació en la secció 'Plans d'Igualtat'